07 February 2011

From the "Aditya Hridayam"

The आदित्यहृदयम् (Aditya Hridayam) is an ancient Vedic hymn to the sun god.

रश्मिमंतं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्
सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावन
एष देवासुरगणाँल्लोकान् पाति गभस्तिभि
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापति
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पति
पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनु
वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर
आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्
सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर
हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्
हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रवि
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशन
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारग
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गम

Offer prayers to the Great Sun God,
Who is the owner of rays,
Who rises up from below,
Who is worshipped by devas and asuras,
And who is worshipped by every one of the universe.

He has within him all the devas,
He is the brightest among the bright,
He runs the whole world by his rays,
And protects all the worlds of Devas and Asuras,
By his great Rays.

He is Brhama, He is Vishnu,
He is Shiva, He is Skanda,
He is the progenitor of human race,
He is the king of devas,
He is Kubhera, the lord of all riches.
He is Kala, the God of death,
And He is the moon also He is Varuna

He is the manes, He is the Gods called Vasus,
He is the gods called sadhya,
He is the Aswini devathas, the doctors of Gods,
He is the maruths who are responsible for breeze,
He is the wind God, He is the fire God,
He is the soul of all beings,
He is the creator of seasons,
And he is the giver of light.

He is the son of Adithi,
He is the creator of the world,
He makes us do things,
He travels on the sky,
He feeds the world by rain,
He is the one with rays,
He is the colour of Gold,
He is always shining,
He is responsible for creation,
And he is the maker of the day.

He has green horses,
He has thousands of rays,
He rides on seven horses,
He dispels darkness,
He gives a pleasant life,
He kills all life,
He gives rebirth to those killed,
He removes darkness,
And he is resplendent in his glory.

He who keeps the golden source,
He who cools down minds of devotees,
He who bestows heat,
He who is the source of light,
He who is praised by every one,
He who has fire within himself,
He who is the son of adhithi,
He who travels in the sky with pleasure,
And he who melts cold.

He who is the lord of the sky,
He who dispels darkness,
He who is a master of Rig, Yajur and Sama veda,
He who is the cause of heavy rains,
He who is the friend of water,
And he who travels over the Vindhyas swiftly.

No comments:

Post a Comment